Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASINA YÖNELİK

AYDINLATMA METNİ


A.    Veri Sorumlusu Sıfatıyla Bilgilendirme


htsneakers olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. KVKK, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Anayasamız ve Türk Ceza Kanunlarımız tarafından da korunan özel hayatın gizliliği de dahil olmak üzere gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek için düzenlenmiştir.


Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikamızın (“KVK Politikası”) düzenlenmesindeki amaç htsneakers’ın kişisel verilerin KVKK'ya uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için yönetim talimatlarını ve prosedür şartlarını oluşturmaktır.


KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak tarafımızdan aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. htsneakers olarak, KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.


Tanımlar


Açık Rıza    

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.


Aydınlatma Yükümlülüğü    

KVKK m. 10 kapsamında kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi tarafından, ilgili kişilere;  Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, KVKK m. 11 kapsamındaki hakları, konularındanda bilgi verme yükümlülüğüdür.

İlgili Kişi    Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

Kanun/KVKK      6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

Kişisel Veri    Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi’yi ifade eder.

Kişisel Verilerin İşlenmesi    Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Kurul    Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.

Kurum    Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu ifade eder.

Veri İşleyen        Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Veri Sorumlusu    Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.B.    HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ DAYANAKLARLA İŞLENİYOR?

KVKK’nın 4. ve 10. maddeleri uyarınca işlenen kişisel veri kategorileri, veri tipleri ve dayanakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

KVKK uyarınca htsneakers ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. Kişisel verileriniz htsneakers’ten ürün veya hizmet aldığınızda, eğitimlere, etkinliklere katıldığınızda, htsneakers hizmetlerini kullandığınızda, reklam veya pazarlama ilanlarına giriş/başvuru yaptığınızda, üye veya kayıt olduğunuzda ve çerezlerle yazılı/fiziksel veya elektronik ortamda toplanabilir.VERİ KATEGORİLERİ    

BU KAPSAMDA ALINAN KİŞİSEL VERİ TİPLERİ VE DAYANAKLARI

Kimlik Bilgisi    

htsneakers’ten ürün veya hizmet almanız,  eğitimlere, etkinliklere kaydolmanız , reklam veya pazarlama ilanlarına giriş/başvuru yapmanız, üye veya kayıt olmanız  ile birlikte “Adınız”, “Soyadınız”, “Doğum Tarihiniz”,“Kimlik” gibi bilgileri  htsneakers ile kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız.  Kimlik bilgisini; mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek gerekli operasyonel faaliyetleri yürütebilmek ve etkileşime geçirmek için işlemekteyiz.


İletişim Bilgisi    

 htsneakers’ten ürün veya hizmet almanız,  eğitimlere, etkinliklere kaydolmanız , reklam veya pazarlama ilanlarına giriş/başvuru yapmanız, üye veya kayıt olmanız  ile birlikte “Elektronik Posta Adresiniz”,“Adresiniz”, “Yaşadığınız İl ve İlçe” ve “Cep Telefonu” gibi bilgileri  htsneakers ile kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız. İletişim bilgilerinin paylaşılması  htsneakers ile hizmet alan kişiler, eğitimlere veya etkinliklere katılan kişiler, kullanıcılar arasındaki iletişimi hayata geçirmek için önemlidir.


Görsel

ve Multimedya Verileri    

htsneakers’ten ürün veya hizmet almanız, eğitimlere, etkinliklere kaydolmanız, reklam veya pazarlama ilanlarına giriş/başvuru yapmanız, üye veya kayıt olmanız  ile birlikte fotoğraflarınızı, multimedya kayıtlarınızı ve çalışmalarınıza ilişkin görselleri kendi isteğinizle  htsneakers ile paylaşmaktasınız.  Görsel ve multimedya verilerinin paylaşılması  htsneakers’ın kullanıcı ile iletişimini gerçekleştirilmesi açısından önem arz eder.


Lokasyon ve Konum Bilgileri    

htsneakers’ten ürün veya hizmet almanız, eğitimlere, etkinliklere kaydolmanız, reklam veya pazarlama ilanlarına giriş/başvuru yapmanız, üye veya kayıt olmanız  ile birlikte  canlı konum, adres, yer işaretleri gibi lokasyon bilgilerini kendi isteğinizle  htsneakers ile paylaşmaktasınız. Bu verilerin paylaşılması ülke genelindeki kullanıcıların ve katılımcıların saptanması amacını taşır.htsneakers veri sorumlusu sıfatıyla ve gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;

•    Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

•    Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

•    Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

•    İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

•    İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işleyecektir.


C. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE TOPLANMASINDAKİ HUKUKİ SEBEPLERİ

KVKK uyarınca htsneakers ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

htsneakers, web sayfaları ve çağrı üzerinden kullanıcılarına ait verileri genel olarak aşağıdaki amaçlar ile toplayabilecek ve işleyebilecektir:

•    Web sayfamız üzerinden etkileşimi sağlamak adına kişisel bilgilerini toplamak,

•    Kullanıcılarımıza kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak ve kullanıcı tecrübesini daha kaliteli hale getirerek kullanıcı memnuniyetini arttırmak,

•    Kullanıcılarımızın bize izin verdiği ölçüde onlarla iletişime geçmek, onları hizmet ve fırsatlardan haberdar etmek,

•    Sözleşmelerimiz uyarınca sunduğumuz hizmetleri gerçekleştirmek,

•    Elektronik posta ile bülten göndermek ya da tanıtım veya bildirimlerde bulunmak,

•    SMS ile tanıtım veya bildirimlerde bulunmak,

•    Sizden gelen çağrıları karşılamak ve destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek,

•    Güncel ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızın geliştirmek ve yönetimi sürecinde ürünü pazarlamak,

•    Talebiniz doğrultusunda veya sosyal medyada yer alan şikayetlerin olması halinde veya verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak,

•    Kullanıcının kimliğini ifşa etmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak amacıyla verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz.


htsneakers tarafından gerçekleştirilen kişisel veri toplama faaliyeti KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca;

•    Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,

•    Temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmemek kaydı ile htsneakers’ın meşru menfaatleri kapsamında zorunlu olması,

•    Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,

•    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebeplerine dayanılarak gerçekleştirilmektedir.


D.    KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE AKTARILIYOR?

Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nı kabul etmekle, htsneakers ile htsneakers uygulamaları ve hizmetleri kapsamında htsneakers’ın yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarıyla,  çalışanlarıyla, işbirliği bulunan üçüncü kişilerle paylaşılmasına açık rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Bunun yanında, bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.


htsneakersweb sitesi ziyaretinize veya üyeliğe ilişkin verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve htsneakersyasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere htsneakers, yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.


E.    KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

6698 sayılı KVKK 11. Maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, İlgili Kişi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

İlgili Kişi, htsneakers’a başvurarak kendisiyle ilgili;

1.    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2.    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3.    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4.    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5.    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6.    KVKK’nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7.     Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

8.     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9.     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.ÇEREZ POLİTİKASI


I.    ÇEREZLER İLE İLGİLİ VERİ SORUMLUSU SIFATIYLA BİLGİLENDİRME

htsneakers.com web sayfasını ziyaret eden veyahut kayıt olan siz değerli kullanıcılarımıza (“Kullanıcılar”) tercihe dayalı akıllı seçenekler ve daha iyi bir kullanım deneyimi sunmak için çerezlerden yararlanmaktadır. Çerez veyahut bir diğer adıyla "Cookie" adlı teknoloji ile amaçlanan, Kullanıcılar’ın ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretlerinden itibaren Kullanıcılar için daha kolay ve ulaşılır kılmaktır.

Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde cihazınıza eklenen ve bilgiler içeren küçük elektronik dosyalardır. Çerez kullanmaksızın web sayfamızın tüm işlevlerini etkin tutmamız ve sizlerin bunlardan yararlanmanız mümkün olmamaktadır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyası olan bu çerezleri kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak Kullanıcılar dilerse çerezlerin kullanılmamasını sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

htsneakers.com, Kullanıcılar’ın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan ve sair düzenlemelerden doğan kişisel verilerinin korunması haklarını, gizliliğini ve güvenliğini gözetmektedir.  İşbu çerez politikası, Kullanıcılar’ımıza hangi tür çerezlerin hangi koşullarda kullanıldığını ve bu kapsamdaki haklarını açıklamak üzere hazırlanmıştır. Çerez politikamızı kabul ederek aşağıdaki tüm hususları da kabul etmiş sayılırsınız. Çerez kullanımını onaylamıyorsanız web sitesine devam etmemenizi ya da tarayıcınızdan çerez tercihlerinizi değiştirmenizi rica ederiz. Politikamız ile ilgili olarak geri dönüşlerinizi ve haklarınız doğrultusundaki taleplerinizi tarafımıza iletebilirsiniz.


II.    ÇEREZ NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR?


Çerezler, bilgisayarınız ya da mobil cihazınız üzerinden ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Kullanıcılar bir web sayfasına girdiğinde sunucuda sitenin görüntülenmesini talep etmiş olurlar (HTTP request), bu taleplere karşılık sunucu siteyi kullanıcıya gönderir. (HTTP response). Talep ve talebe cevap olarak web sayfasının görüntülenmesi aşamasından itibaren çerezlerle siteyi kullanmanız mümkün olur.


III.    ÇEREZLERİN KULLANIM AMAÇLARI

htsneakers.com, çerezleri;

•    Web sayfasının düzgün bir şekilde çalışması,

•    Web sayfasına bir sonraki girişin daha hızlı ve kolay olması,

•    Kullanıcıların bazı özelliklere erişiminin kolaylaştırılması,

•    İlgiye dayalı reklam sunulması,

•    Web sayfası üzerinden push notificationlar ile işlevselleştirmenin sağlanması,

•    Mobil uygulama ve web sayfası üzerinden yeni özellikler sunmak ve özellikleri tercihlerinize göre kişiselleştirilmesi,

•    Sizin ve şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması,

•    İstenilmesi halinde parolanızın kaydedilmesiyle erişim kolaylığı sağlanması,

•    Web sayfası açısından analitik verilerin elde edilmesi,

•    Web sayfası üzerinden sahte işlemlerin gerçekleştirilmesinin önlenmesi,

•    5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla kullanmaktadır.


IV.    htsneakers.com HANGİ ÇEREZ TÜRLERİNİ KULLANIR?

Aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere pek çok çerez türünü Kullanıcılar’ımıza daha iyi bir deneyim yaşatmak amacıyla kullanmaktayız. Bu çerez türlerini kullanırken de birçok çevrimiçi araçtan faydalanmaktayız. Bu kapsamda;

•    Web sayfalarının düzgün çalışabilmesi için oturum, yük dengeleme kullanıcı kimliği ve güvenlik çerezleri gibi zorunlu ve önemli olan çerezleri,

•    Kullanıcılar’ın tercihleri doğrultusunda kullanım verimliliğini arttıran parola, dil, konum, geçmiş, flash ve mobil çerezleri gibi tercihe ilişkin çerezleri,

•    analitik veri toplayarak web sayfasının ziyareti hakkında bilgi edinilebilmesini sağlayan işlevsel ve analitik çerezleri,

•    özellikle reklamlar için günümüzde sıklıkla kullanılan reklam, pazar analizi, hedefleme, dolandırıcılık tespiti, kampanya promosyon çerezlerini içeren hedefleme ve pazarlamaya ilişkin çerezleri,

•    genellikle web sayfalarına reklam alan sitelerde karşımıza çıkan başka bir web sayfasına ilişkin reklam veya eklentilerindeki çerezleri içeren üçüncü parti çerezleri web sayfamızda kullanmaktayız. Bu çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablodadır.


Çerez Türü    Çerezin İşlevi    Çerezin Veriler Açısından Açıklaması

Oturum Çerezleri    htsneakers.com kullanılırken web sayfasının işlevsel bir şekilde çalışmasını sağlar.    Oturum çerezleri Kullanıcılar’ın web sayfasını ziyaret ettikleri sırada kullanılan, browser kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Zorunlu Çerezler    Zorunlu çerezler web sitelerinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir, sitelerimizde gezinmenizi ve site özelliklerinden faydalanmanızı sağlarlar. Kullanıcı hesabı oluşturmanıza, giriş yapmanıza ve web sitemizde gezinti yapmanıza olanak sağlar.     Zorunlu çerezler kimliğinizi tanımlamaz. Eğer bu çerezleri kabul etmezseniz, web sitesindeki veya sitenin bazı bölümlerindeki performans etkilenebilir.

Kalıcı Çerezler    Kalıcı çerezler htsneakers.com'daki tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.    Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra bilgisayar/ mobil cihazda kalır ve htsneakers.com’a bir sonraki girişinizde tekrar kullanılır.

Performans Çerezleri    Bu çerezler ziyaret edilen alanlar, sitede geçirilen zaman ve karşılaşılan 404 hataları gibi sorunlar hakkında bilgiler sağlayarak ziyaretçilerin web sitemizle nasıl bir etkileşime girdiğini anlamamıza yardımcı olur.     Bu çerezler kimliğinizi tanımlamaz. Tüm veriler isimsiz bir şekilde alınır ve bir araya getirilir.

İşlevsellik Çerezleri    Bu çerezler, daha özelleştirilmiş bir web sayfası deneyimi için, web sitemizde tercihlerinizin hatırlamasını sağlar. Çerezler aynı zamanda ziyaretçilerin video izleyebilmelerini, oyun oynayabilmelerini ve bloglar, sohbet odaları ve forumlar gibi sosyal araçları kullanabilmelerini sağlar.    Bu çerezlerin topladığı bilgiler, kullanıcı adınız veya profil resminiz gibi kimliğinizi tanımlayabilecek gizli verileri içerebilir. Eğer bu çerezleri kabul etmezseniz, web sitesinin performans ve işlevselliği etkilenebilir ve web sitesindeki bazı içeriklere erişim sağlanamayabilir.

Hedefleme/ Reklam Çerezleri    Bu çerezler size ve ilgi alanlarınıza yakın olan içerikleri sunmak amacıyla kullanılır. Hedefli reklamlar sunmak veya bir reklamın size görüntülenme sayısını kısıtlamak amacıyla kullanılabilir. Bu çerezleri, ziyaret ettiğiniz web sitelerini hatırlamak amacıyla kullanabilir ve bu bilgileri reklam verenler ve kendi firmalarımız dahil olmak üzere üçüncü partilerle paylaşabiliriz.    Bu çerezler birçok türü, tüketicileri IP adresleri ile takip ederek kimlik tanımlayıcı bilgiler toplayabilir.

Push Notifications    Tarayıcı ve mobil cihaz bildirimleri gönderimi içeren çerezlerdir.


Masaüstü (internet tarayıcınıza) ve mobil cihazlarınıza bildirim göndermek için üçüncü taraf hizmetlerini kullanmaktayız


htsneakers.com web sayfasındaki çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:Çerez Adı    

Çerez Açıklaması    Çerezin Türü    Domain    Saklama Süresi

_ga    htsneakers.com’un analiz raporları için ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak için kullanılır.    Üçüncü Taraf Çerez    Google    

2 Yıl

_gat    htsneakers.com’un ziyaret yoğunluğunun arttığı zamanlarda kullanıcının talep oranının sınırlandırması için kullanılır.    Üçüncü Taraf Çerez    Google    1 Dakika

_gid    htsneakers.com da oturum açan Kullanıcılar’ı ayırt etmeye yarayan bir çerezdir.    Üçüncü Taraf Çerez    Google    

 1 Gün

__Cfduid    Güvenilir web trafiğini tanımlamak için CloudFlare hizmeti tarafından ayarlanır. Web uygulamasındaki herhangi bir kullanıcı kimliğine karşılık gelmez ve çerez kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri depolamaz.    Üçüncü Taraf Çerez    CloudFlare    ,
5 Yıl

NID    Arama sonuçlarıyla ilgili olarak tercihlerinizi saklamak için kullanılır.    Kalıcı Çerezler    

Google    6 Ay

test_cookie    Web sayfasındaki aktif çerezlerin tespiti amacıyla kullanılır.    Üçüncü Taraf Çerez    .doubleclick.net    

Tarayıcı Süresi

Culture Settings    Site üzerinde ülke/dil seçimi var ise seçilen kaydın teknik detaylarının tutulduğu cookiedir.    Üçüncü Taraf Çerez    

Ticimax    Tarayıcı Süresi

test_cookie    Web sayfasındaki aktif çerezlerin tespiti amacıyla kullanılır.    Üçüncü Taraf Çerez    .doubleclick.net    

Oturum Süresi

V.    ÇEREZLERİN ENGELLENMESİ

Çerezler Engellenebilir mi?

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Çerezleri devre dışı bırakır veya reddederseniz, hesabınız/hesaplarınız sistem tarafından tanınamayacağı ve ilişkilendirilemeyeceği için web sitelerimizdeki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışmayacağını belirtmek gerekir.


Çerezlerin Kullanılmasını Nasıl Engelleyebilirsiniz?

Çoğu tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul eder. Ancak dilerseniz çerezleri tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek reddedebilirsiniz. Çerezleri reddettiğiniz takdirde sitemizdeki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışamayabileceğini, sitemizin kişiselleştirilemeyebileceğini ve sizin deneyiminize göre özelleştirilemeyeceğini lütfen unutmayınız.

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz. Tarayıcı üreticileri, kendi ürünlerinde çerezlerin yönetimi ile ilgili yardım sayfaları sunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/tr/kb/%C3%87erezleri%20engellemek

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera:https://www.opera.com/tr/help


Opera Mobil: https://www.opera.com/tr/help/mobile/android


Safari Bilgisayar: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=tr_TR&viewlocale=tr_TR


Safari Mobil: https://support.apple.com/tr-tr/HT201265

VI.    ÇEREZ POLİTİKASININ YÜRÜRLÜĞÜ


htsneakers.com işbu çerez politikasında dilediği zaman değişiklik yapabilir. İşbu çerez politikası 20.11.2020 tarihlidir. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir.

Tıkla İletişime Geç